Accomtour’s Weblog

November 13, 2008

พุกาม

BAGAN

Shwezigon Pagoda

มหาเจดีย์ชเวซิกอง168982-shwezigon-pagoda-2

เป็น มหาเจดีย์สถาน 1 ใน 5 แห่ง ในประเทศพม่า มี มหาสถูปสูงถึง 60 เมตร สร้างอยู่บนแผ่นดิน ไม่มีเนินเขา หนุนให้สูง สร้างโดย พระเจ้า ” อนุรุทธมหาราช ” เป็นแบบ องค์ระฆังหัวคว่ำ ปากผาย มีลวดลายปูนปั้น ประดับอยู่ 3 แถว ตั้งอยู่บนฐานเขียงย่อ มุมไม้ 20 (ย่อมุมละ 5 มุม) ถัดลงมา เป็นฐานทักษิณ สี่เหลี่ยมย่อเก็จ อีก 3 ชั้น มีเจดีย์ขนาดเล็กย่อส่วน แบบพระธาตุ เป็นบริวาร อยู่บนฐานทักษิณ ทั้ง 4 มุม ยอดพระธาตุ ตอนที่ต่อจากองค์ระฆัง ขึ้นไปไม่มีบัลลังก ์เหมือนอย่างสถูปของอินเดีย หรือลังกา แต่ได เอาปล้องไฉน กับส่วนบน ขององค์ระฆังมาเลย ปล้องไฉน เป็นลักษณะคล้ายกับ ระบายฉัตรซ้อนกันลดขนาด ขึ้นไป 5 ชั้น ต่อจาก ปล้องไฉนขึ้นไปทำเป็นบัวคว่ำ บัวหงาย แล้วถึงปลี เป็นรูปทรงอย่างสั้น ของฉัตรโลหะ ที่มีบนยอด ส่วนบน ลานรอบฐานทักษิณ ประดับ ด้วยต้นไม้ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ใบทำด้วย โลหะปิดทองบ้าง เงินบ้าง ตั้งอยู่บนฐานปูน ที่อยู่ราบรอบ วิหารบูชา วิหารทิศ ต่อออกมา มีลาน และมีคลัง กับศาลาราย ตั้งอยู่ริมกำแพงทุกด้าน พระพุทธรูปยืน 4 องค์ เป็น ศิลปอินเดีย สมัยปาละ ประดิษฐาน อยู่ในวิหารทิศ วิหารละองค์ สูงประมาณ 5 ศอก เป็นพระพุทธรูปหล่อ ปิดทอง ตั้งเป็นประธาน อยู่ในวิหารทิศ หอผีนัต เป็นวิหาร ยาวประมาณ 4 ห้อง ตรงกลาง มีฐานชุกชียาวตลอดหลัง ตั้งรูปของ เจ้าผีนัตไว้ ครบจำนวนทั้ง 37 ตน พระพุทธรูปหินอ่อนสีขาว ศิลปะแบบพม่า ประดิษฐาน อยู่ทางด้านหน้าศาลา พระบรมสารีริกธาตุ ภายใน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไว้หลายส่วน เช่น พระนลาฎ (หน้าผาก) พระอุรังคธาตุ (กระดูกไหปลาร้า) และ พระเกศาธาติ (เส้นผม)

Anada Temple

วัดอนันดาananda01

สร้างโดย ” พระเจ้าจันสิทธะ” ในปี พ.ศ.1634เป็นวัดที่มีวิหารใหญ่ที่สุด ในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส มีมุขเด็จ ยื่นออกไปทั้ง 4 ด้านแผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมาเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่า ในยุคต้นของพุกาม พระพุทธรุปยืน 4 องค์ ขนาดสูงประมาณ 9 เมตร ประดิษฐาน เป็นพระประธานอยู่ในซุ้มคูหาด้านละ 1 องค์ ทั้ง 4 ด้าน สิ่งที่น่าทึ่งใน วิหารอานันดา คือ ช่างได้ทำช่องส่งแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะ ให้ตรงองค์พระประธาน (เช่นเดียวกับ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตะ จ.พิษณุโลก) พระพุทธรูปประจำทิศ เหมือนมีชีวิตจริง พระโอษฐ์ยิ้มได้ เมื่อเรายืนมองท่านอยู่ไกลๆ แต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ
พระโอษฐ์จะบึ้งดูขรึมน่ากลัว

พระพุทธรุปยืน ขนาดสูงประมาณ 9 เมตร ภายในวัดอนันดาananda34

That Byin Nyu Temple

วิหารสัพพัญญูthat05

เป็นวิหาร ที่สร้างมาแล้ว 850 ปีเศษ ก่อนสมัย กรุงสุโขทัย สร้างโดย ” พระเจ้าอลองสิทธู” ครองราช ต่อจาก พระเจ้าจันสิทธะ สร้างเลียนแบบ วัดในอินเดีย เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มี 5 ชั้น มีมุขเดียว กว้างด้านละ 180 ฟุต สูงถึงยอด 201 ฟุต ถือเป็น วิหาร ที่สูงที่สุด ในเมืองพุกาม ตัวอาคารเป็น 2 ตอนซ้อนกัน ตอนล่างเป็นพื้น 2 ชั้น ชั้นล่าง เป็นที่ สำหรับคฤหัสพัก
ชั้นที่ 2 เป็นที่สำหรับพระสงฆ์พัก ชั้นที่ 3 มีมณฑป มีมุขด้านหน้า ประดิษฐาน พระพุทธรูปปรางมารวิชัย หน้าตัก 3 ศอก บนฐานชุกชี เป็นพระประธานของวัด เป็นพระพุทธรูปปั้นปิดทอง ชั้น 4 เก็บพระไตรปิฎก ชั้น 5 ประดิษฐษนพระบรมธาตุ ชมพระอาทิตย์ตกดิน สถานที่แรก บนฐานทักษิณ ชั้นบนสุด ของวิหารวัดสัพพัญญู อันเป็นวิหารที่สูงที่สุดในพุกาม อีกแห่งหนึ่ง คือ ริมฝั่ง แม่น้ำอิระวดี เหนือลาน เจดีย์ดอกบัวตูม แห่งวัดบูพระยา (Buphaya)

Htilominlo Temple

วัดติโลมินโล

dhamma02

สร้างในสมัย ” พระเจ้านรปติสิทธู ” พ.ศ. 1716-1753 รูปทรงเจดีย์ เป็นมณฑป รูปสี่เหลี่ยมก่ออิฐทึบ ฐานปูน มีลวดลายปูนปั้น ประดับอยู่มากมาย มีซุ้มจรนำ ยื่นออกมา ตรงประตูด้านหน้า “ทางเข้า ซึ่งมีทางเดียว” ไม่มีหน้าต่าง ภายใน มีพระพุทธรูป ปูนปั้น ศิลปะแบบพม่า ปางมารวิชัยขัดสมาธิ ราบขนาดกลาง ประดิษฐานอยู่ตรงกลาง

พระพุทธรูปปูนปั้น ศิลปะแบบพม่า ปางมารวิชัยขัดสมาธ gilded-buddha

Dhammayangyi Temple

วัดธรรมยางจีhtilominlo

เป็นวิหารขนาดใหญ่ สวยงาม เป็นอิฐสีแดงเข้มทั้งหลัง สร้างโดย ” พระเจ้านรธุ ” (Narathu) ในปี พ.ศ.1706 บางครั้ง เรียกว่า ” กาลักษามิน” (Kalagya Min) อันมี ความหมายว่า วิหารแห่งกษัติย์ ผู้ถูกฆ่า โดยพวกกาลา วิหารแห่งนี้ สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือบางครั้ง ถูกเรียกว่า วิหารสร้างไม่เสร็จ (Temple Never Completed)

mingalazedi-c-awfulsara

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: