Accomtour’s Weblog

November 28, 2008

เวียงจันทน์

VIENT TIANE

เวียงจันทน์

Phrathat Luang

พระูธาตุหลวง

พระธาตุหลวง dscn0831-phrathat-luang

พระธาตุหลวง ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของประตูชัย พระธาตุหลวงแห่งน ถือเป็น ศาสนสถาน ที่สำคัญที่สุด ของประเทศลาว เป็นสัญญาลักษณ์ประจำชาติ และยัง แทนความเป็นเอกราช และอำนาจอธิปไตย ของประเทศลาวอีกด้วย พระธาตุนี้ สร้างขึ้น ในศตวรรษ ที่ 16 พระธาตุองค์นี้ มีรูปทรงที่ไม่เหมือนกับองค์อื่นๆ เพราะเป็นการ ผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรม ในพระพุทธศาสนา กับสถาปัตยกรรม ของอาณาจักร ตามตำนาน เล่าว่า พระธาตุองค์นี้ได้สร้างในสมัย พุทธศักราช ที่ 236 โดยม ีพระภิกษุลาว จำนวน 5 รูป เดินทางไป ศึกษาพระพุทธศาสนา ในประเทศอินเดีย และได้อันเชิญ พระอุรังคธาตุ ของพระพุทธเจ้า มายังนครเวียงจันทน์ด้วย ต่อมา กราบทูล พระยาจันทบุรีประสิทธิ์ศักดิ์ เจ้านครเวียงจันทน์ ในสมัยนั้น ให้สร้างพระธาตุหลวงขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเพื่อให้ชาวลาวได้กราบไหว้ กล่าวไว้ว่า พระธาตุองค์เดิมนั้น สร้างด้วยหิน เป็นทรงโอคว่ำ มีการก่อกำแพงล้อมรอบเอาไว้ทั้ง 4 ด้าน แต่ละด้านมีความกว้าง 10 เมตร หนา 4 เมตร และสูง 9 เมตร เชื่อกันว่า พระธาตุที่เห็นในปัจจุบัน สร้างครอบองค์เดิม ซึ่งต่อ มาสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองหลวง ของราชอาณาจักร ล้านช้าง จากหลวงพระบางมาอยู่ที่ เวียงจันทน์ ตามดำริของพระราชบิดา คือพระเจ้าโพธิสาร จากนั้น ทรงมีพระบัญชา ให้ทรงสร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ ณ บริเวณที่เคยเป็น เทวสถานเก่า ของขอม โดยเริ่ม ก่อสร้างในปี พ.ศ.2109 และหลังจาก สร้างพระธาตุหลวง ได้โปรดฯ ให้สร้างวัด ขึ้นล้อมรอบ พระธาตุไว้ ทั้งสี่ทิศด้วย แต่ปัจจุบัน เหลืออยู่ เพียงสองแห่งด้วยกัน คือ วัดพระธาตุหลวงเหนือ และ วัดพระธาตุหลวงใต้
ในปัจจุบัน พระธาตุหลวง มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ เพราะมีการสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมรอบองค์พระธาตุไว้ พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆ เอาไว้โดยตลอด สำหรับประตูทางเข้านั้น เป็นประตูไม้บานใหญ่ ลงรักสีแดงไว้ทั้งหมด นอกจากนี้รอบๆ องค์พระธาตุใหญ่ ยังมีเจดีย์บริวารล้อมรอบอยู่โดยรอบอีหลายองค์ เมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ก็จะเห็น สัญลักษณ์หนึ่ง แสดงถึง ความศักดิ์สิทธ ของพระพุทธศาสนา แห่งนี้ปรากฏอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น รูปแกะสลักพญานาค พระพุทธรูปปิดทอง ลายกลีบบัว ประดับอย ู่บนฐานปักษ์ และถัดจาก ประตูทางเข้า ใหญ่ประมาณ 100 เมตร จะแลเห็น พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ตั้งอยู่บนฐานสูง พระหัตถ์ทรงถือพระแสงดาบ วางพาดไว้บนพระเพลา เล่ากันว่า พระแสงดาบเล่มนี้ ทำหน้าที่ ปกป้องพระธาตุหลวง ซึ่งได้ถือว่า เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนชาวลาวทุกคน สถานที่ตั้ง อยู่ใจกลางเมืองหลวงประเทศลาว
ค่าเข้าชม คนละ 5,000 กีบ
เปิดเวลาเข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.


Pratuchai

ประตูชัย

ประตูชัยdscn0839-pratuchai

ประตูชัย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้าง ไปสิ้นสุดที่ บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จใน ปี พ.ศ. 2512 เป็น อนุสรณ์สถาน เพื่อระลึกถึง ประชาชนชาวลาว ผู้เสียสละชีวิต ในสงคราม ก่อนหน้าการปฏิวัติ ของพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัย แห่งน ี้มีชื่อเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า “ รันเวย์แนวตั้ง ” เพราะการก่อสร้าง ประตูชัยแห่งนี้ ใช้ปูน ที่อเมริกา ซื้อเพื่อ นำมาสร้าง สนามบินใหม ในนครเวียงจันทน์ ในระหว่าง สงครามอินโดจีน แต่ไม่ทันได้สร้าง เพราะอเมริกา แพ้สงคราม ในอินโดจีนเสียก่อน จึงนำ ปูนซีเมนต์ มาสร้างประตูชัยแทน ลักษณะสถาปัตยกรรม ได้รับอิทธิพล ของประตูชัย ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เจ้าอาณานิคม ในสมัยนั้น แต่ลักษณะ สถาปัตยกรรม ก็ยังมีเอกลักษณ์ ของลาว ปรากฏให้เห็น อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราว มหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้น ใต้ซุ้มประตู โค้งของประตูชัย บันไดวน ให้ขึ้นไปชม ทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์ บนยอด ของประตูชัยอีกด้วย ตลอดบันไดวน ของประตูชัย จะแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ซึ่งแต่ละชั้น จะมีร้าน จำหน่ายของที่ระลึก เปิดให้ นักท่องเที่ยว ได้ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ทุกวัน

สถานที่ตั้ง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเวียงจันทน์
ค่าเข้าชม ผ่านประตูคนละ 2,000 กีบ
เปิดเวลาเปิดเข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

Wat Si Muang

วัดศรีเมือง

วัดศรีเมืองdscn0770-wat-sri-muang

วัดศรีเมือง ตั้งอยู่ บนถนนเชษฐาธิราช ทางทิศตะวันออก ของสถานทูตฝรั่งเศส เป็นวัดแห่งหนึ่ง ในนครเวียงจันทน์ ที่มีประชาชนลาว เดินทางไปสักการะบูชา เป็นจำนวนมาก ในแต่ละวัน

ภายในวัดศรีเมือง เป็นที่ตั้งของ เสาหลักเมือง ประจำนครเวียงจันทน์ วัดศรีเมืองสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2106 โดยเหล่าเสนาอำมาตย์ ของพระเจ้าไชยเชษฐาธราช ได้ลงความเห็น ให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งนี้ ต่อมา ถูกกองทัพสยามทำลายลงในปี พ.ศ. 2371 และสร้างวัดศรีเมือง ขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2458 ภายในวัดศรีเมือง มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มากมาย โดยเฉพาะ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และเก่าแก่ พระพุทธรูปองค์นี้ ได้ชำรุดไปบางส่วน ซึ่งชาวลาว เชื่อกันว่า พระพุทธรูปองค์นี้ ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ด้านหน้า บริเวณตรงข้าม ประตูทางเข้าวัดศรีเมือง มีร้านจำหน่ายดอกไม้ ธูป เทียน และร้าน จำหน่ายผลไม้ ให้บริการทางด้านตะวันออก ของวัดศรีเมือง มีสวนสาธารณะเล็กๆ มีพระบรมรูปของ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ตั้งอยู่ บนแท่นสูง กลางสวนสาธารณะ พระหัตถ์ทรงถือสมุดใบลาน ที่จารึกประมวลกฏหมาย ฉบับแรกของลาวไว้ พระบรมรูป เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ นี้เป็นของขวัญ ที่ทางสหภาพโซเวียต มอบให้มา ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หลังจากนั้น แผ่นป้ายโลหะจารึก พระนาม ถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์ รื้อทิ้งออกไป ภายหลัง ฝ่ายคอมมิวนิสต์ ประสบชัยชนะในปี พ.ศ.2518

ค่าเข้าชม ผ่านประตูคนละ 5,000 กีบ

เปิดเวลาเปิดเข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

Ho Phra Kseo

หอพระแก้ว

หอพระแก้วdscn0772-ho-phra-kaew

หอพระแก้ว ตั้งอยู่บนถนน เชษฐาธิราช ติดกับทำเนียบประธานประเทศ แต่เดิมเป็น วัดหลวงประจำราชวงศ ของลาว พระเชษฐาธิราช มีพระราชประสงค์ให ้สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2108 เพื่อใช้เป็น ที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกต ที่ได้อัญเชิญ มาจากล้านนา เมื่อต้อง เสด็จกลับ มาครองราชบัลลังก์ล้านช้าง หลังจากท ี่พระราชบิดา คือ พระเจ้าโพธิสาร สิ้นพระชนม์ลงในการทำศึกสงคราม กับประเทศสยาม เมื่อ ปี พ.ศ. 2322 นครเวียงจันทน์ ถูกกองทัพสยามตีแตก กองทัพสยาม ได้อัญเชิญพระแก้วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ของนครเวียงจันทน์ไป พร้อมทั้ง กวาดต้อนราชวงศ์ชาวลาว กลับไปยังกรุงเทพฯ มากมาย สำหรับหอพระแก้ว ที่นักท่องเที่ยวเห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นของที่ถูกบูรณะขึ้นใหม่เกือบทั้งหมด ใน ปี พ.ศ. 2480 – พ.ศ. 2483 ภายใต้การควบคุมดูแลการก่อสร้างของ เจ้าสุวรรณภูมา ผู้ที่จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และต่อมายังได้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี หลังจากได้รับเอกราชอีกด้วย แม้หอพระแก้ปัจจุบันจะไม่ใช่วัดอีกต่อไป แต่ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังนครเวียงจันทน์ก็ยังเดินทางมาสักการะบูชา กันเป็นจำนวนมาก สำหรับส่วนใน ของพิพิธภัณฑ์นั้น จัดแสดง พระแท่นบัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฏก ภาษาขอม และ กลองสำริดประจำราชวงศ์ลาว สำหรับ ประตูใหญ่ ทั้งสองเป็นของเก่า ที่หลงเหลือมาแต่เดิม บานประตูจำหลักเป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณโดยรอบ ของหอพระแก้วเงียบสงบ ร่มเย็น มีไหขนาดกลางจากทุ่งไหหิน ในเชียงขวางวางตั้งอยู่ 1 ใบ อาณาบริเวณรอบๆ หอพระแก้ว เคยถูกใช้เป็น ศูนย์กลางของหน่วยงานปกครองของฝรั่งเศส สมัยอาณานิคมมาก่อน
( หมายเหตุ ภายในหอพระแก้ว ห้ามการถ่ายรูปทุกชนิด )

สถานที่ตั้ง อยู่ใจกลางเมืองหลวงประเทศลาว
ค่าเข้าชม คนละ 5,000 กีบ
เปิดเวลาเข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น., 13.00 น. – 16.00 น.

Wat Si Saket

วัดสีสะเกด


วัดสีสะเกด ที่ตั้ง ตั้งอยู่ บนถนนเชษฐาธิราช ตรงข้ามกับ หอพระแก้ว เจ้าอนุวงศ์ ทรงสร้างขึ้นไป ปี พ.ศ. 2361 เนื่องจาก ในสมัยนั้น ประเทศลาวตกเป็นเมืองขึ้น ของประเทศสยาม สถาปัตยกรรม ของวัดสีสะเกดแห่งนี้ สร้างตามแบบอย่า งสถาปัตยกรรมของไทย ในสมัยรัตนโกสินตอนต้น ซึ่งเป็น สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้กอบทัพสยาม ไม่ทำลายวัดแห่งนี้ หลังจาก กีฑาทัพ เข้าบุกยึด นครเวียงจันทน์ ได้ ในปี พ.ศ. 2371 จึงนับได้ว่า วัดสีสะเกด อาจเป็นวัดเก่าแก่ที่สุด ในนครเวียงจันทน์ เพราะวัด อื่นๆ ที่เหลือ ทั้งหมดล้วนเป็น วัดที่ถูกบูรณะ ขึ้นมาใหม่ หลังจาก นครเวียงจันทน์แตก ในครั้งนั้นทั้งสิ้น
ผนังด้านใน ของระเบียง ที่ล้อมรอบพระอุโบสถเอาไว้นั้น มีการเจาะเป็น ซุ้มเล็กๆ สำหรับ ประดิษฐาน พระพุทธรูปเงิน และพระพุทธรูปดินเผามากกว่า 2,000 องค์ ส่วนใหญ่เป็นพระที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 – 19 ที่นครเวียงจันทน์
ระเบียงด้านตะวันตก เป็นสถานที่เก็บรวมเศษชิ้นส่วนของพระพุทธรูปที่ถูกกองทัพสยามทำลายลงในสงครามเมื่อปี พ.ศ. 2371
ด้านหลังพระอุโบสถ มีรางไม้รูปทรงคล้ายพญานาค ใช้เป็นรางสำหรับสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์
ด้านซ้ายมือ เป็นหอไตร สร้างตามแบบอย่างศิลปะพม่า สำหรับคัมภีย์พระไตรปิฎก ทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ถูกกองทัพสยามเชิญมาไว้ที่กรุงเทพฯ หมดแล้ว
ปัจจุบัน วัดสีสะเกดใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชของลาว
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน 08.00 – 17.00
อัตราค่าเข้าชม 2,000 กีบ

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: