Accomtour’s Weblog

November 30, 2008

5 มหาบูชาสถาน

5 มหาบูชาสถาน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า

5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ของประเทศพม่า ครั้งหนึ่งในชีวิต ต้องไปสักการะ นมัสการให้ครบ ชาวพม่าได ้ชื่อว่า เป็นชนชาติ ที่ยังยึดมั่น คำสอนในพระพุทธศาสนา อย่างเหนียวแน่น ที่สุดชาติหนึ่งในโลก มีการสร้างเจดีย์ พระธาตุ ศาสนสถาน ทั่วทั้งประเทศ ดังนั้น จึงมีปูชนียสถาน อันเป็นที่สักการบูชา ของชาวพม่า และชาวมอญ อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ที่นับถือ เป็น มหาบูชาสถาน สำคัญ สูงสุดม ีเพียง 5 แห่ง ที่เป็นความใฝ่ฝัน ของชาวพุทธพม่า ว่าครั้งหนึ่งในชีวิต ควรได้เดินทางไป สักการบูชา ให้ครบ ทั้ง 5 แห่ง จึงจะนอนตายตาหลับ หรือ ได้ขึ้นสวรรค์ มหาบูชาสถานทั้ง 5 แห่งนี้ได้แก่

1. มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง

no_end_in_sight1137435900coolshwed1 เป็นมหาเจดีย์ ที่บรรจุพระเกศาธาตุ รวม 8 เส้น ของพระพุทธเจ้า มีประวัติ ตำนานเก่าแก่ กว่า 2,000 ปี ตั้งแต่ครั้งที่ ย่างกุ้ง ยังเป็น ดินแดนของมอญ มีชื่อเดิม ว่า “ดากอง” หรือ “ตะเกิง” ก่อนจะถูก พม่ายึดครองไป แล้วเปลี่ยนชื่อ เป็น “ย่างกุ้ง” “ชเวดากอง” แปลว่า “เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง” มหาเจดีย์แห่งนี้ มีการบูรณปฏิสังขรณ์ มาด้วยกันหลายครั้ง โดยเฉพาะ มีโบราณราชประเพณี ที่กษัตริย์ ของมอญ และพม่า ที่จะขึ้นครองราชย์บัลลังก์ จะต้อง ถวายทองคำหนัก เท่ากับน้ำหนักของพระองค์เอง เพื่อนำมา ห้อหุ้ม องค์พระเจดีย์ ซึ่งถือกันว่า เป็นศูนย์กลาง แห่งจิตวิญญาณ ของชาวพุทธ แห่งลุ่มน้ำ อิระวดีที่สำคัญที่สุด มาจนถึงปัจจุบัน

2. เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม

shwezigon06เป็นมหาเจดีย์ ที่บรรจุ พระทันตธาตุ ของพระพุทธเจ้า สร้างโดย พระเจ้าอโรรธามหาราช พระองค์แรก ผู้รวบรวม ชนชาติพม่า เป็น ปึกแผ่น ได้เป็นครั้งแรก ในอาณาจักรพุกาม เมื่อ 900 ปีเศษ มาแล้ว ภายหลัง ทรงยกทัพไปตีมอญ ที่อาณา จักรสุธรรมวดี ได้แล้ว ทรงกวาดต้อน ชาวมอญ ตลอดจนช่างฝีมือ นักปราชญ์ และ ราชบัณฑิต มาที่เมืองพุกาม ทำให้พม่า ได้รับอิทธิพล ศิลปวัฒนธรรม จากมอญ มาโดยไม่รู้ตัว ดังเช่น รูปร่างของเจดีย์ชเวซิกอง ก็มีรูปทรงระฆังคว่ำแบบมอญ ก่อนที่จะมีพุทธศิลป์ สกุลช่างพุกามเกิดขึ้น “ชเวซิกอง” แปลว่า “เจดีย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นทราย”

3. เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี

56200542bagoimg_7536 หรือที่เราเรียกกันว่า พระธาตุมุเตา เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เป็นที่เคารพ สักการะ ของทั้งกษัตริย์ มอญ พม่า และไทย เช่น พระเจ้าราชาธิราชของมอญ พระเจ้าบุเรงนอง ของพม่า และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย

4. พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์

c45

เป็นพระพุทธรูปสำริด ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 เมตร เป็นที่ยอมรับกันว่า มีพุทธลักษณะ งดงามที่สุด องค์หนึ่ง “มหามุนี” แปลว่า “มหาปราชญ์” หล่อขึ้น ในราว พ.ศ. 688 โดย ชาวยะไข่ ชนกลุ่มน้อย ในรัฐอาระกัน ทางทิศ ตะวันตกสุด ของพม่า ติดกับ ประเทศอินเดีย ต่อมา เมื่อพระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่า ยกทัพไปต ีเมืองยะไข่ได้ จึงโปรดให้ ชะลอ พระพุทธรูปองค์นี้ มาประดิษฐาน ที่เมืองมัณฑะเลย์ เมื่อ 200 ปีมาแล้ว มีตำนาน เล่ากันว่า พระพุทธเจ้า ทรงประทาน ลมหายใจ ให้พระมหามุนี เป็นตัวแทน สืบทอดพระศาสนา จึงเชื่อกันว่า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ องค์นี้มีลมหายใจจริง จึงต้องมี พิธีล้างพระพักตร์ ให้ทุกเช้า ซึ่งพิธีนึ้ ก็ยังคงดำรงอยู่ มาตราบจนถึงปัจจุบัน

5. พระธาตุอินทร์แขวน “ไจก์ทิโย” เมืองไจก์โถ่ รัฐมอญ

3-cc-hartfried-schmid

เชื่อกันว่า พระอินทร ์เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ เพื่อนำเอา พระธาตุมาแขวนไว้ให้ ผู้มีบุญมากราบไหว้ ใครได้มาสักการะ ก็เท่ากับ ได้ไหว้ พระธาตุเกศแก้ว จุฬามณี บนสวรรค์ และจะได้สั่งสมอานิสงส์ ให้ไปเกิด ร่วมยุค กับพระศรีอาริยเมตตรัย และผู้ที่มีบุญ ก็จะสามารถ มองเป็นองค์พระธาตุลอย อยู่อย่างชัดเจน พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ บนหน้าผา สูงกว่า 1,200 เมตร สร้าง ตั้งไว ้บนก้อนหิน สูงถึง 5.5 เมตร เส้นรอบวง ของก้อนหิน ราว 17 เมตร มองดูคล้าย ก้อนหินตั้งอยู่ หมิ่นเหม่ใกล้จะตก ลงมาเต็มที

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: