Accomtour’s Weblog

ลาว

LAOS

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว149956-boats-on-the-mekong-luang-phrabang-laos

ที่ตั้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ เรียกโดยย่อ ว่า สปป.ลาว ตั้งอยู่ ในดินแดนสุวรรณภูมิ หรือ อินโดจีน ระหว่าง ละติจูด ที่ 14-23 องศา เหนือ และ ลองติจูด ที่ 100-108 องศา เป็นประเทศ มรสุม เขตร้อน

เมืองหลวง เวียงจันทน์

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน แนวเขตแดน ยาว 505 กิโลเมตร ทิศใต้ ติดกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา แนวเขตแดน ยาว 435 กิโลเมตร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แนวเขตแดน ยาว 2,069 กิโลเมตร ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศไทย แนวเขตแดน ยาว 1,810 กิโลเมตร และ สาธารณรัฐ สังคมนิยม แห่งสหภาพเมียนมาร์ แนวเขตแดน ยาว 236 กิโลเมตร

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศลาว มีอาณาเขต กว้างใหญ่ไพศาลมาก แต่ต่อมาภายหลัง มาเสียดินแดน บางส่วน ให้กับสยาม จนกระทั่ง เข้าสู่ยุคปลดปล่อ ยจากการปกครอง ของฝรั่งเศส ทำให้ประเทศลาว มีเนื้อที่เหลือ เพียง 236,800 ตาราง กิโลเมตร พื้นที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะ เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน อันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ สำคัญถึง 13 สาย ด้วยกัน อาทิเช่น น้ำคาน น้ำงึม น้ำซับ น้ำแบง ฯลฯ แม่น้ำที่สำคัญที่สุด ของลาว และ เป็นแม่น้ำนานาชาต ิคือ แม่น้ำโขง ซึ่งบางส่วน ของแม่น้ำโขง ทางตอนใต้ ของประเทศลาว ในแขวงจำปาศักดิ์ มีความกว้าง ถึงหนึ่งกิโลเมตร เกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ ่ขวางกลางแม่น้ำโขง คือ น้ำตก คอนตะเพ็ง (ตาดคอน) ซึ่ง มีความยาวตามลำน้ำ เกือบสิบกิโลเมตร และ มีความสูงราว 15 เมตร จากนั้น กระแสน้ำ จึงไหลเข้าสู่ จังหวัดตึงเตรง ในประเทศกัมพูชา ต่อไป จากเขตแดนลาว มีความยาว ทั้งสิ้น 4,500 กิโลเมตร ชายแดน ที่ติดกับ ประเทศไทย มีความยาว 1,730 กิโลเมตร ส่วนใหญ ่มีแม่น้ำโขง เป็นเส้นแบ่งเขตแดน ทั้งสองประเทศ มีความยาว ทั้งสิ้น 1,400 กิโลเมตร มีเทือกเขา ที่สูงที่สุดในประเทศ ในแขวง เชียงขวาง ยอดเขาหลายแห่ง มีความสูงกว่า 2,000 เมตร ยอดเขา ที่สูงที่สุด ในประเทศ คือ ภูเบี้ย มีความสูงประมาณ 2,820 เมตร

ลักษณะภูมิอากาศ ประเทศลาว ตั้งอยู่ ในเขตร้อนชื้น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ มีความแตกต่างกัน ค่อนข้างมาก ตั้งแต่ ภาคกลาง จนถึง ภาคเหนือ ในแขวงพงสาลี ที่มีเขตแดน อยู่ติดกับ ประเทศจีน ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ มีลักษณะ ป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน และ ที่ราบสูง อากาศค่อนข้างหนาว ถึง หนาวจัด ส่วน ทางทิศตะวันออก มีลักษณะ เป็นเทือกเขา และ ที่ราบ ติดกับ ประเทศเวียดนาม สำหรับ ทางตอนใต้สุด มีลักษณะ เป็นเทือกเขา ติดกับ ประเทศกัมพูชา ประกอบกับ ที่ได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมในทะเลจีนใต้ จึงทำให้ ประเทศลาว มีลักษณะทางภูมิอากาศ แตกต่างกัน ซึ่งแบ่งออกได ้เป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน   เริ่มต้นตั้งแต่  เดือนกุมภาพันธ์   จนถึง เดือนเมษายน

ฤดูฝน    เริ่มต้นตั้งแต่  เดือนพฤษภาคม   จนถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มต้นตั้งแต่  เดือนพฤศจิกายน  จนถึง เดือนมกราคม

ธงชาติประเทศ ลาวlaos_resize-e0b898e0b887e0b88ae0b8b2e0b895e0b8b4e0b8a5e0b8b2e0b8a7

การแบ่งการปกครอง ประเทศลาว แบ่งเขต การปกครองออกเป็น 17 แขวง (จังหวัด) และ อีกหนึ่งเขต การปกครองพิเศษ คือ

1. นครเวียงจันทน์ (กำแพงเวียงจันทน์) เป็นเขต การปกครองพิเศษคล้ายกรุงเทพฯ

2. แขวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์

3. แขวงหลวงพระบาง เมืองหลวงคือ หลวงพระบาง

4. แขวงหลวงน้ำทา เมืองหลวงคือ หลวงน้ำทา

5. แขวงอุดมไชย เมืองหลวงคือ เมืองไชยหรืออุดมไชย

6. แขวงบ่อแก้ว เมืองหลวงคือ ห้วยทราย

7. แขวงพงสาลี เมืองหลวงคือ พงสาลี

8. แขวงหัวฝัน เมืองหลวงคือ ซำเหนือ

9. แขวงเชียงขวาง เมืองหลวงคือ โพนสะหวัน

10. แขวงไชยบุรี เมืองหลวงคือ เมืองไชยบุรี

11. แขวงบอลิคำไซ เมืองหลวงคือ เมืองปากซัน

12. แขวงคำม่วน เมืองหลวงคือ เมืองคำบ่วนหรือท่าแขก

13. แขวงสะหวันนะเขต เมืองหลวงคือ เมืองสะหวันนะเขต

14. แขวงสาละวัน เมืองหลวงคือ เมืองสาละวัน

15. แขวงเซกอง เมืองหลวงคือ เมืองเซกอง

16. แขวงจำปาศักดิ์ เมืองหลวงคือ เมืองปากเซ

17. แขวงอัตปือ เมืองหลวงคือ อัตปือ

และ เขตปกครองพิเศษ คือ ไชยสมบูรณ์

ศาสนา ประชาชนลาว มากกว่าร้อยละ 90 นับถือ ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท เหมือนกับ ประชาชนชาวไทย และ ถือปฏิบัติ ตามหลักธรรมคำสอน อย่างเคร่งครัด อีก 10% ที่เหลือ นับถือศาสนาคริสต ์และ อิสลาม โดยเฉพาะ ศาสนาคริสต์ ฝรั่งเศส เจ้าอาณานิคม เข้ามาเผยแพร่ ในช่วงท ี่เข้ามาปกครอง ประเทศลาว

ภาษา ภาษาประจำชาติ คือ ภาษาลาว มีลักษณะ ใกล้เคียงกับภาษาไทย ในภาคอีสานของไทย นอกจากน ี้คนลาวบางส่วน ยังสามารถใช้ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส ได้ดี สำหรับ ประชาชนชาวลาว ทางตอนเหนือ ของประเทศ สำเนียงการพูด และ ความหมายของ คำบางคำ คล้ายกับ ภาษาพื้นเมือง ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และ เลย ทางตอนเหนือ ของประเทศไทย

ประชากร จากการสำรวจ จำนวนประชากร ในปีที่ผ่านมา (2544) ประเทศลาว มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 5.6 ล้านคน  ประกอบด้วย 3 ชนชาติใหญ่ รวม 68 เผ่า ได้แก่

ลาวลุ่ม หมายถึง ชนเผ่า ที่อาศัย อยู่ตามที่ราบลุ่ม ใกล้แม่น้ำโขง คิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากร ทั้งหมด เช่น ไทลาว ไทเหนือ ไทแดง ไทขาว ผู้ไท ลาวพวน ไทลื้อ เป็นต้น

ลาวเทิง เป็นกลุ่ม ชนเผ่า ที่อาศัยบนพื้นที่ ที่มีความสูง ไม่เกิน 1,000 เมตร คิดเป็น ประชากร ร้อยละ 20 ของประเทศ เช่น สีดา บ่าแวะ ละแนด ฯลฯ

ลาวสูง เป็นกลุ่ม ประชากร ส่วนน้อย อาศัย อยู่บนเทือกเขาสูง ส่วนใหญ ่เป็นชาวม้ง และเผ่าอื่นๆ เช่น มูเซอ ก่อ กุย เป็นต้น

ระบบเงินตรา สกุลเงิน ของ ประเทศลาวคือ กีบ

ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในประเทศลาว ส่วนใหญ่ จะแบ่งออก เป็นใบละ 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 กีบ

(ไม่มี เงิน ในลักษณะเหรียญกษาปณ์)1222680826-e0b980e0b887e0b8b4e0b899e0b881e0b8b5e0b89a

ดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกจำปา

หรือ คนไทยเรียกว่า ดอกลั่นทม เป็นต้นไม้ ที่สามารถปลูกขึ้นได้เอง ตามธรรมชาติ

fl_33

การเดินทางเข้าประเทศลาว ใช้ บัตรผ่านแดน – บัตร ผ่านแดนชั่วคราว มีอายุบัตร 7 วัน สำหรับการเดินทาง เข้าประเทศลาว ไม่เกิน 3 วัน 2 คืน และ ไม่เดินทางไปแขวงอื่น ถ้าพำนัก อยู่นครเวียงจันทร์ เกินกว่า ที่ทางลาวกำหนดไว้ โดยไม่ต่ออายุ ใบผ่านแดนชั่วคราว จะถูก ทาง ต.ม. ลาว ปรับเป็นเงิน ประมาณ วันละ 100 บาท ต่อวัน

บัตรผ่านแดนชั่วคราว อยู่นครเวียงจันทร์ ได้ใน รัศมีไม่เกิน 25 กิโลเมตร เท่านั้น หากมีความประสงค ์จะเดินทาง ไปยังแขวงต่างๆ นอก รัศมี 25 กิโลเมตร จากนครเวียงจันท ร์จะต้อง ใช้หนังสือเดินทาง พร้อมวีซ่า ซึ่งขอได้ที่นี่้ โดยคุณ นำหนังสือเดินทาง พร้อม รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ พร้อม ค่าธรรมเนียม 600 บาท การทำบัตรผ่านแดน ทำที่ศาลากลางจังหวัด ที่มีชายแดน ติดกับลาว โดยใช้หลักฐาน ดังนี้

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง

3. เด็กใช้สำเนาสูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้าน

4. ค่าธรรมเนียม

5. หากยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องใช้สำเนาสูติบัตรด้วย

การขอวีซา ผู้ถือ หนังสือเดินทางของไทย ได้รับ ยกเว้น ไม่ต้องขอวีซา สามารถ อยู่ในประเทศลาว ได้ 30 วัน สำหรับ ผู้ถือ หนังสือเดินทาง ต่างประเทศ ต้องขอวีซา จากสถานเอกอัครราชทูต สปป. ลาว ประจำประเทศไทย ท ี่กรุงเทพ หรือ สถานกงสุลใหญ่ สปป. ลาว ท ี่จังหวัดขอนแก่น และ สามารถไปขอ ได้ท ี่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ด่านห้วยทราย (ตรงข้าม อ.เชียงของ จ.เชียงราย) ด่านท่าแขก (ตรงข้าม อ.เมือง จ.นครพนม) ด่านสะหวันนะเขต (ตรงข้าม ถ้า พำนัก อยู่นครเวียงจันทร ์เกินกว่า ที่ทางลาว กำหนดไว้ โดยไม่ต่ออายุ ใบผ่านแดนชั่วคราว จะถูกทาง ต.ม.ลาว ปรับเป็นเงิน ประมาณวันละ 100 บาท ต่อ วัน

สถานฑูตลาวในกรุงเทพ

520 /13 ซอย รามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพ

การเดินทางไปยังประเทศลาว

โดยเครื่องบิน

ปัจจุบัน มีเครื่องบินโดยสาร จาก ประเทศไทย สู่ ประเทศลาว มีดังต่อไปนี้

เส้นทาง กรุงเทพ-เวียงจันทร์ โดยสายการบิน

สายการบินไทย โทร 02-545-1000

สายการบินลาว โทร 02-236-9822-3

เส้นทาง กรุงเทพ-หลวงพระบาง โดยสายการบิน

สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ โทร 02-265-5555

สายการบิน ลาว โทร 02-236-9822-3

โดยรถโดยสารปรับอากาศ

เส้นทางเดินทางจาก กรุงเทพ สู่ เวียงจันทร์ ประเทศ ลาว

เดินทางจากรุงเทพ สู่ จังหวัด หนองคาย โดยรถโดยสารปรับอากาศ จาก สถานนีขนส่งหมอชิต ทุกวัน

โดยรถไฟ

มีรถไฟจาก กรุงเทพ สู่ หนองคายทุกวัน

โดยรถโดยสารปรับอากาศ

เส้นทางเดินทางจาก กรุงเทพ สู่ เวียงจันทร์ ประเทศ ลาว

เดินทางจากรุงเทพ สู่ จังหวัด หนองคาย โดยรถโดยสารปรับอากาศ จาก สถานนีขนส่งหมอชิต ทุกวัน

บริษัท ขนส่งจำกัด

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: