Accomtour’s Weblog

December 8, 2008

ราชอาณาจักรกัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชา

Kingdom of Cambodia800px-flag_of_cambodiasvg

King Sihamoniking-sihamoni

Map of Cambodiamap_of_cambodia

ภูมิศาสตร์ กัมพูชา มีพื้นที่ ประมาณ ๑๘๑,๐๓๕ ตารางกิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุด จากทิศตะวันออก ไปทิศ ตะวันตก ๕๘๐ กิโลเมตร จากเหนือจรดใต้ ๔๕๐ กิโลเมตร

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับประเทศลาว และประเทศไทย ทิศใต้ ติดกับทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศเวียดนาม ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย และประเทศไทย

กัมพูชา มีทะเลสาบน้ำจืด ที่เกิดจากแม่น้ำโขง มีขนาดใหญ่ที่สุด ในเอเซีย ชื่อว่า “โตนเลสาบ” มีแม่น้ำโขงไหล ผ่านยาว ๕๐๐ กิโลเมตร จากนั้นไหลเข้าสู่เวียดนามลงสู่ทะเลจีนใต้ นับว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติเชื่อกันว่าปลาบึก ซึ่งเป็น ปลาน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ว่ายทวน น้ำ จากโตนเลสาบ ขึ้นสู่ประเทศไทย-ลาว ก่อนไปผสมพันธ ที่จีนซึ่ง เป็นต้นแม่น้ำโขง โตนเลสาบ อยู่ห่าง จากกรุงพนมเปญ ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง ๗,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร ลึกถึง ๑๐ เมตร โตนเลสาบครอบคลุมพื้นที่ ๕ จังหวัด คือ กำปงธม กำปงชะนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมเรียบ ในโตนเลสาบมีปลาชุกชุมกว่า ๓๐๐ ชนิด

dsc01542-tolesap

ภูเขา ยอดเขาสูงสุด ของกัมพูชา คือ พนมอาออรัล สูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง ๑,๘๑๓เมตร ทิศเหนือของ กัมพูชา มีเขตแดน ติดต่อกับ ประเทศไทย ระยะทาง ยาวไกลถึง ๗๕๐ กิโลเมตร ติดกับ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก และเทือกเขาบรรทัดกั้น ป่าไม้ กัมพูชา เป็นประเทศ ที่มีป่าไม้ อุดมสมบูรณ์ มากที่สุด หากเทียบกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ในปี พ.ศ๒๕๐๓ เคยมีป่าไม้มากถึง ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ของประเทศ ปีพ.ศ. ๒๕๓๖ ลดเหลือ ๔๙ เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบัน ป่าไม้ลดลง อย่างมากหลังจากที่รัฐบาลเปิดให้สัมปทานป่าไม้กับบริษัทเอกชนจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และญี่ปุ่น

ภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น แถบมรสุมฤดูฝน เริ่มจาก เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฤดูแล้งเริ่มจาก เดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายน เดือนเมษายน มีอุณหภูมิสูงที่สุด เดือนมกราคมมีอุณหภูมิต่ำที่สุด เดือนตุลาคมมีฝนตกชุกมากที่สุด ประชากร

ีประชากร ประมาณ ๑๑ ล้านคน เป็นหญิง ๕๒ เปอร์เซ็นต์ เป็นชาย ๔๘ เปอร์เซ็นต์ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ครึ่งหนึ่ง ของประชากร ทั้งประเทศ อายุต่ำกว่า ๑๗ ปี เนื่องมาจากสงครามล้างเผ่าพันธุ์ ประชากร ๙๖ เปอร์เซ็นต์ เชื้อสายเขมร นอกนั้น เป็นเชื้อสาย เวียดนาม จีน จาม (นับถือศาสนาอิสราม) และชาวเผ่าต่าง ๆ ศาสนา ฮินดูเป็นศาสนาที่เข้ามาจากอินเดียผ่านทางชวาเมื่อกว่า ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว ต่อมามีพุทธศาสนา นิกายมหายาน เข้ามาเมื่อ ๘๐๐ ปีก่อน ส่วนนิกาย หินยาน เข้ามาภายหลัง ในรัชสมัยของนักองค์จันทร์ (พ.ศ. ๒๐๕๙) ปัจจุบัน ศาสนาพุทธ นิกายหินยาน เป็น ศาสนาประจำชาติ

ภาษา กล่าวกันว่า ภาษาและสำเนียงเขมรนั้น ประดุจเครื่องดนตรีจากสรวงสวรรค์ มีความไพเราะและท่วงทำนองเสนาะ และยังเป็น ภาษาที่เก่าแก่ ที่สุด ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีรากฐาน มาจากอักษรพราหมณ์ ทางภาคใต้ของ อินเดีย และมีอิทธิพลของภาษาบาลี และสันสกฤตที่มากับพุทธศาสนา เมื่อฝรั่งเศสเข้าปกครองกัมพูชา จึงมีประชากรไม่น้อย ที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ ๒ และ มีชาวกัมพูชา รุ่นใหม่ไม่น้อยที่พูด ได้ทั้งภาษาฝรั่งเศส แล ะภาษาอังกฤษ ไทย ฯลฯ ซึ่งมี โรงเรียนเปิดสอน หลายแห่ง โดยเฉพาะ ในจังหวัด เสียมเรียบ และพนมเปญ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ของกัมพูชา

สกุลเงิน ของประเทศกัมพูชา คือ เรียล (Riel) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราคื่อ ๑ US$ เท่ากับประมาณ ๓,๔๐๐ เรียล เงิน ๑๐๐ บาท ไทย จะแลกเงินเรียล ได้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ เรียล (๑ บาทไทยเท่ากับประมาณ ๑๐๐ เรียล) สำหรับ ที่มี ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในประเทศ กัมพูชา ส่วนใหญ่ จะแบ่งออกเป็น ธนบัตรใบละ ๑๐๐, ๕๐๐, ๑,๐๐๐, ๕,๐๐๐ และ ๑๐,๐๐๐ เรียล ในเมืองเสียมเรียบ พระตะบอง ศรีโสภณ ไพลิน และที่กรุงพนเปญสามารถใช้เงินไทยได้ยกเว้น เงินไทย ที่เป็นเหรียญ แต่ถ้าเป็น ธนบัตรใบละ ๒๐ บาท และ ๕๐ บาท จึงจะใช้ได ้เพราะในประเทศกัมพูชา แต่ทางที่ดีแล้ว ควรแลก เปลี่ยนเป็น เงินเรียล ของกัมพูชา จะสะดวกกว่า เพราะจะได้ ไม่เสียเปรียบ ในการจับจ่าย และซื้อสินค้า เพราะป้าย ราคาสินค้า ในประเทศกัมพูชา จะแสดงราคาเป็น เงินเรียล และเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่านั้น สำหรับสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ก็มีความสำคัญในประเทศกัมพูชา นักท่องเที่ยวนิยมจะนำไปใช้จ่ายใน การชำระ ค่าบัตร เข้าชม โบราณสถาน ต่าง ๆ และชำระ เป็นค่าโรงแรมที่พัก ร้านอาหารต่าง ๆ ซึ่งจะ แสดงราคาเป็นเงิน เหรียญ US$ ดีกว่า จะชำระ เป็น เงินบาทไทย และเงินเรียล ของกัมพูชา ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลย ที่จะให้ชาวกัมพูชา ใช้เงิน US$ อย่างแพร่หลาย พอ ๆ กับ เงินเรียล สกุลเงินของตัวเอง สำหรับนักท่องเ ที่ยที่มีความประสงค์จะแลก เปลี่ยนเงิน สามารถ แลกเปลี่ยนได ้ตามตู้รับแลกเปลี่ยนเงิน ของธนาคารต่าง ๆ ภายในเมืองเสียมเรียบ และที่ด่าน ปอยเปต ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไทย ด้านอำเภออรัญประเทศ ซึ่งจะ สะดวกสบาย และไม่เสียเปรียบ ในการซื้อสินค้า ดีกว่าใช้เงินไทย

20000_riel_currency_sihamoni-746907

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.